Privacy statement

Privacyreglement van de hondenschool en coachpraktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn bedrijf

Algemeen:
De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Hondenschool Honden van Bergh 
In de hondenschool kunnen diverse persoonsgegeven van u verwerkt worden. Dit betreft:

 • Uw naam en die van uw hond
 • Uw adres gegevens inclusief uw mailadres

Coachpraktijk Honden van Bergh; angst voor honden

In de coachpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit hangt deels af van welke financiering een traject heeft. Hieronder wordt daar meer over toegelicht.

De gegevens die in de coachpraktijk verwerkt worden:

 • Naam van cliënt en eventueel vertegenwoordigers
 • Adres gegevens inclusief mailadres
 • BSN en geboortedatum (uitsluitend voor externe financiers die dit eisen)

Verslaglegging van de consulten gebeurt ter plekke of met uitdrukkelijk toestemming van u per beveiligd PDF document.

De plichten van de hondenschool  Honden van Bergh 
Honden van Bergh is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet onze praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o Voor bedrijfsmatige doelen; facturatie en plannen lessen
  o Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van de Hondenschool
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 De plichten van de coachpraktijk  Honden van Bergh 
Honden van Bergh is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet onze praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  * Voor het leveren van goede zorgverlening aan u of uw kind                                           * Voor de verantwoording (financieel en inhoudelijk) aan externe financiers                (Jeugdwet of WLZ bijvoorbeeld)                                                                                                * Voor facturatie en/ of declaratie                                                                                              * Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van de Hondenschool
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening, dan wel wettelijk vereist is

 Uw rechten als betrokkenen 
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zowel de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de gegevens van u of uw dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling middels mail contact opnemen met Honden van Bergh (info@hondenvanbergh.info ) Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
Honden van Bergh heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met externe financiers (coachtraject of verzekering) indien dit wettelijk verplicht is.

Informatie over nieuwe cursussen, nieuws van  Honden van Bergh e weetjes

Honden van Bergh kiest ervoor om geen nieuwsbrieven te versturen per mail. Cursisten van de Hondenschool worden aan het einde van een cursus (of serie privélessen) gevraagd of zij bij een volgende cursus geïnformeerd willen worden. Zo ja zullen de gegevens bewaard blijven, indien nee dan worden de gegevens verwijderd.

Bij een coachtraject zal aan het einde besproken worden welke gegevens bewaard moeten worden of welke gegevens de cliënt bewaard wil hebben voor vervolg vragen.

Overige informatie over nieuwe cursussen, lessen en weetjes over honden en angst voor honden zijn te vinden op de website van Honden van Bergh (www.hondenvanbergh.info) of de Facebookpagina’s.

Website

De website van Honden van Bergh bevat geen cookies.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.

 

Hondenschool en coaching In Montferland

%d bloggers liken dit: